آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه¬هاي اجرايي
۰۹/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آيين¬نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات¬هاي مستقيم
۰۹/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۲۹) قانون ماليات بر ارزش¬ افزوده
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه ايمني حفر دستي چاه
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده (۱۴) قانون مديريت بحران کشور
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مقررات تعيين واحدهاي بزرگ و مقاطع زماني و ضوابط اندازه¬گيري آلايندگي و نحوه خود اظهاري پايش محيط زيست...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
پيوست آيين‌نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۰۱/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۶/۰۹/۱۴۰۰