آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹/۳۰۵/۱۲/۹۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیر...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل روابط...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ ـ...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون،...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع صادره...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۶ مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳/ش ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳ شورای...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۲۵۱/۹۷/۵/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ۲ـ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰