آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۶۳۷۵۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۱۴ پيوست ابلاغيه شماره ۱۶۷۶۳۰/...
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شوراي اسلامي شهر تاکستان...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵/۸ آگهي استخـدام پيماني سال ۱۳۹۱ دانشگاه...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ هيأت چهار نفره...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ آيين‌نامه دورکاري (کار در خانه) موضوع...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي...
۳۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۰۱۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون ديوان عدلت اداري...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۰۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگي انتخاب نظار...
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ شيوه‌نامه اجرايي دوره دکتري...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۶۷۲۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳‌هـ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۳۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. شيوه‌نامه بررسي اسناد، مدارک و انجام مصاحبه...
۲۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۳۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ صورتجلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۸ کارگروه زمين‌هاي...
۲۰/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹...
۲۰/۰۶/۱۴۰۲