آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور کيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۵/۱۰/۱۴۰۲
قانون معاهده انتقال محکومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيک
۲۲/۰۸/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کره
۱۴/۰۹/۱۳۹۶
قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور کيفري
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کره
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
۰۶/۱۱/۱۳۹۴
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
۰۶/۰۳/۱۳۹۲