آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۶۷۸۵
۰۱/۱۲/۱۴۰۲
اصلاحيه
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح عبارت در آيين‌نامه تسهيلات صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
۰۲/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح عبارت در بند (۱) ماده (۱۲۰) قانون اصلاح تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۱۴/۰۴/۱۴۰۲
اصلاحيه
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۶۷۶/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح رأي وحدت رويه شماره ۸۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هيأت وزيران
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاحيه
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحيه
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاحيه
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح عنوان «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۹ کل کشور»
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحيه
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص اشتباه چاپي قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹