آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جديد ايوانکي
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل تعيين مصاديق هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه‌هاي عمراني در راستاي مفاد تبصره الحاقي...
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان
۲۸/۰۶/۱۳۹۵