آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲هـ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت۱۴۹۱۷هـ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۳۷۹۸/ت۶۱۸۱۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصميم‌نامه شماره ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بندهاي (۱) تا(۵) تصويب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت۶۱۸۵۸هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت۶۰۲۶۲هـ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصويب‌نامه شماره۲۱۳۶۰۰/ت۶۲۲۵۵هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۰۲۶۳۳/ت۶۱۶۶۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تعدادي از رديف‌هاي جدول پيوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره۱۹۴۸۸۱/ت۶۲۰۷۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲