آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) تصویب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۵۶/ت۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۵) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شرح خدمات سلامت در منزل
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‏نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت۵۸۳۲۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح مواد ۳۸ و ۴۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۷۵۶۶/ت۲۲۵۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ و اصلاح بعدی آن
۱۰/۰۳/۱۴۰۰