آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه پنجاه و يکمين (۵۱) جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص آيين‌نامه مدارس ماندگار
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
دروس امتحان نهايي پايه‌هاي دهم و يازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظري براي ايجاد سابقه تحصيلي (مصوب هزار...
۲۱/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيستمين (۱۰۲۰) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: طراحي و راه‌اندازي سامانه ارزشيابي...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيستمين (۱۰۲۰) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: نحوه ايجاد سابقه تحصيلي، محاسبه...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيست و پنجمين (۱۰۲۵) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص ماده واحده ايجاد مدرسه مجازي
۱۴/۰۴/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيست و ششمين (۱۰۲۶)جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش موضوع «ماده واحده آموزش زبان‌هاي خارجي»
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: جابه جايي دو درس ««مدل‌سازي و ماهيچه‌ها» و «تکميل‌کاري...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه هزار و نهمين (۱۰۰۹) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: راهبردها و برنامه‌هاي‌ ارتقاي کيفيت...
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تمديد اجراي رشته‌هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه کاردانش
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش‌آموزان شاخه فني و حرفه‌اي نظام...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
اساسنامه اردوگاههاي دانش آموزي
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
نظام جامع راهنمايي و مشاوره درآموزش ‌و پرورش
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: ماده واحده تدوين راهنماي برنامه‌هاي درسي توسعه تفکر رايانشي...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
آيين‌نامه انتخاب و انتصاب مديران مدارس
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
واگذاري اختيار تصويب برخي از مقررات به کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶