آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين شهر
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شناسايي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آباده
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع اراضي برم شاهين‌شهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شناسائي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر تربت جام
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي شهرک مسکوني ايثارگران در خارج از حريم شهر يزد
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ابهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دوگنبدان
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مطالعات امکان سنجي، مکان‌يابي و تهيه طرح جامع شهرک مسکوني...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميانه
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شهرک‌هاي تخصصي ـ اقامتي اربعين
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر همدان
۱۴/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بهبهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۲