آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الکترونيکي (پابند الکترونيکي)
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت و سالمند در فرايند دادرسي
۲۸/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي نظارت و هماهنگي بازرسي از مراجع قضائي
۱۴/۰۴/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي برضابطان دادگستري
۲۱/۰۳/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي فرآيند توقيف، انتقال، نگهداري و ترخيص وسايل نقليه
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
دستورالعمل اجرايي ماده۵۶ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه تشکيل شعب تخصصي رسيدگي به اختلافات در حوزه علم و فناوري
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
اصلاحيه تبصره ۲ ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتي محکومان تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي دفاتر و کانون خدمات الکترونيک قضايي
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
بخشنامه در خصوص اجراي برنامه مديريت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهيزات
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
دستورالعمل سفرهاي خارجي کارکنان قوه قضائيه و دعوت از مقامات و هيأت‌هاي خارجي
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۰۲/۰۴/۱۴۰۱