آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه ماده واحده تشکیل دفتر همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه تمدید عضویت نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹