آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق يک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷
۰۱/۱۰/۱۳۹۴