آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه ماده ۱۸ آئين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاحيه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه ماده ۲۰ و بندهاي الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحيه دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي
۰۲/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه ماده ۴۹ آيين نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاحيه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص...
۲۳/۰۱/۱۳۹۵
آيين‌نامه راجع‌به نحوه اجراي مجازات‌هاي تکميلي موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
۳۰/۱۱/۱۳۹۳
اصلاحيه آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات
۱۵/۰۶/۱۳۹۳
اصلاحيه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
الحاق يک تبصره به ماده ۱۳ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال قانون وکلاي دادگستري
۰۲/۰۹/۱۳۹۲