آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات لازم جهت تکميل و اجراي طرح (پروژه)¬هاي زيرساختي منطقه مکران
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص قيمت واگذاري سهام شرکت‌هاي داراي بازار فعال و شرکت‌هاي غيربورسي و شرکت‌هاي بورسي غيرفعال
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مالک رحمتي به عنون استاندار آذربايجان شرقي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبات سي¬امين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبات بيست و نهمين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبات بيست و هشتمين جلسه شوراي سياست¬گذاري گواهي الکترونيکي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص هزينه تثبيت و ايمن‌سازي آبراهه‌هاي مشرف به محدوده سد اميرکبير
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن سرپرست نهاد رياست جمهوري به ترکيب اعضاي شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ريال به منظور کاهش خطر و مديريت همه‌گيري...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه کمک متقابل بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ادغام شرکت‎هاي احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزادراه کنارگذر جنوبي تهران، اراک ـ خرم...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي روح‌اله خزائي به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲