آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصول چغندرقند...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح بند (۴) تصويب¬نامه شماره ۲۷۰۶۳/ت۵۸۷۱۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي اسماعيل زارعي کوشا به عنوان استاندار کردستان
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص انحلال م‍ؤسسه علمي کاربردي صنعت آب و برق
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۵) اصلاحي آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
ضوابط صرفه¬جويي انرژي¬ در ساختمان¬ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص يارانه سود تسهيلات پرداختي و ذخاير مرتبط با آن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص استرداد حقوق ورودي و هزينه انبارداري کالاهايي که طبق قوانين و مقررات مربوط مشمول...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان سخنگوي اقتصادي...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ترخيص کالاهايي که طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي بهادري جهرمي به عنوان سخنگوي هيأت دولت و رييس شوراي اطلاع¬رساني دولت
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي حسين رعيتي فرد به عنوان نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
فهرست شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع بند (د) تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۷ـ ۵۸۷۵۳هـ تاريخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجيد دوستعلي به عنوان عضو شوراي عالي کار
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد محمدي‌بخش براي مدت سه سال به عنوان رييس سازمان هواپيمايي کشوري
۱۶/۰۸/۱۴۰۰