آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار...
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ شهرداري کاشان مبني بر تعيين...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکيک عرصه که در سالهاي ۱۳۸۳ و...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۲/۲/۱۴۰۰ سازمان...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ شوراي...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ـ ۵/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بازنشستگي...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۹۷۱۴/۱۰۰/۱ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۷۴ و ۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۳/۷۱۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درخصوص تبصره ۴ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۶...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ماده۳ دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۳ آيين‌نامه...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شکايات...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شوراي عالي شهرسازي...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ جزء ۱ بند ۵ دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱