آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري مرند...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شوراي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۷ ذيل قسمت «ب» از شرايط اختصاصي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۴۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌هاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومي بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۱) آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بخش مربوط به بهاي خدمات خودياري آسفالت، حفاري،...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزءهاي(الف) الي (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کميسيون...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تصويب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شوراي...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلي شهرداري...
۱۲/۰۸/۱۴۰۱