آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع...
۰۱/۰۲/۱۳۸۷
رأي وحدت رويه شماره۷۰۶ ديوانعالي کشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يک نسبت به...
۱۷/۱۰/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۴ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به...
۲۳/۰۸/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره۷۰۵ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده به دعوي مطالبه مهريه
۲۳/۰۸/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد...
۲۶/۰۶/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي...
۰۶/۰۶/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۰ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط...
۲۴/۰۵/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کميسيون ماده ۷۷ قانون...
۲۴/۰۵/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره ۶۸۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص بزه قاچاق
۱۰/۰۵/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه شماره۶۹۸ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي کشور به رسيدگي به جرائم موضوع...
۰۱/۰۳/۱۳۸۶
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره ۶۹۷ ديوان عالي کشور
۲۱/۰۱/۱۳۸۶
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده‏ قانون تعيين تکليف اراضي...
۲۳/۱۲/۱۳۸۵
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوانعالي کشور منتشره در شماره ۱۸۰۳۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵...
۱۴/۱۱/۱۳۸۵
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به شماره ۶۹۶ راجع به خروج موضوعي بزه انتقال مال غير از مقررات...
۰۲/۱۱/۱۳۸۵
رأي وحدت رويه شماره۶۹۴ هيأت عمومي ديوانعالي کشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نسبت به اعتراض دستور...
۰۲/۱۰/۱۳۸۵