آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
الحاق بند ۴ به ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده يک قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخيص...
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه استخراج رمز دارايي ها
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع رساني دولت
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه شفاف‌سازي روش اجراي رديف (۴) منابع و رديف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده واحده...
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از سکوها و کسب و کارهاي اقتصاد ديجيتال
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱