آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه سلامت
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمي برنامه¬هاي توسعه کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري موضوع ماده ۲۰...
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک)، و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين­نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقي به...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه¬هاي توسعه کشور
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۲۳/۱۲/۱۴۰۰