آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش افق طرح جامع شهر مشهد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حريم گسل‌هاي شهر کرج
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح جامع سوسنگرد الحاق اراضي با مالکيت دولت ـ...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر اروميه احداث خيابان در بافت...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد شيرين شهرالحاق اراضي با...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير افق طرح جامع شهر جيرفت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياست هاي کلي دولت مبني بر کاهش تراکم ناخالص واحدهاي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در محدوده مصوب براي احداث شهرک نيشتمان...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در اراضي موسوم به ۵۰۰هکتاري غرب شهرصدر
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان سنجي و مکان يابي شهرجديد کوشک در شهرستان پارسيان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرسبزوار
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي بندر امام...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر اروميه
۰۴/۱۱/۱۴۰۱