آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون جهش توليد دانش بنيان
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
الحاق مواد (۴) و (۵) به آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
الحاق تبصره (۴) به ماده (۲) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع...
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي...
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره...
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
الحاق تبصره به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) ماده (۴) آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (چ) ماده (۴) آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
الحاق عبارت به بند (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱...
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارفرما، صدور رواديد ورود با حق کار و همچنين...
۱۸/۰۷/۱۴۰۱
الحاق عبارت به تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ...
۱۶/۰۷/۱۴۰۱