آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۱۳) ماده (۴) آيين¬نامه اجرايي جزءهاي (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۲) آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم نهاد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحات آيين‌نامه اجرايي کمک¬هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان در سال ۱۴۰۰
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه¬ اجرايي جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مديريت خدمات...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲ـ ۳ـ ۲) اصلاحي ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح ماده‌(۵) آيين‌نامه اجرايي ماده‌(۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار
۱۶/۰۲/۱۴۰۰