آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري طرح حرمين مطهر
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۲۶/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو
۲۹/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهاي سهامي آب منطقه‌اي
۰۴/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي
۲۷/۰۳/۱۳۹۱