آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۲۶/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو
۲۹/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای
۰۴/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۵) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۹/۰۲/۱۳۹۱