آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق يک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تبصره الحاقي به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
لغو اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري طرح حرمين مطهر
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
۱۸/۰۲/۱۳۹۲