آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اقدامات و نظارتهاي لازم به منظور اجتناب از هزينه‌کرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر کليه دستگاههاي...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمايت از توليد گوشي‌هاي هوشمند...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه غيرفعال نمودن کارپوشه مؤديان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه نظارت بر ارايه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون واگذاري مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت هاي دو‌لتي موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‎بنيان و فناور و اشتغال‎آفرين در صنعت آب و برق
۰۸/۰۵/۱۴۰۱