آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت «يادآوري‌هاي مهم...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ رئيس...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۰۲ الي ۱۴۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت مربوط به تأمين سرانه عمومي و...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۴...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۹۵۰۹/۱/۱۱۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ رئيس سازمان...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم تعرفه عوارض...
۱۱/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ صورتجلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۸ هيأت چهار نفره شوراي...
۱۱/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۱معاون...
۱۱/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهاي غيرمجاز...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ رديف ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص مبناي محاسبه مهلت اعتراض به آراي کميسيون...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حداکثر تا مبلغ برآورد اوليه» از بند ۴ بخشنامه شماره...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱