آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
۲۸/۰۱/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشک
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران،...
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه‌کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
۲۶/۰۶/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل)...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون پروتکل اصلاحي موافقتنامه کشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کوبا
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
۱۵/۰۴/۱۳۹۳