آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دوگنبدان
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مطالعات امکان سنجي، مکان‌يابي و تهيه طرح جامع شهرک مسکوني...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميانه
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شهرک‌هاي تخصصي ـ اقامتي اربعين
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر همدان
۱۴/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بهبهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياستهاي محرک عرضه زمين و جلوگيري از احتکار اراضي مسکوني...
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياستهاي باز تنظيم نظام پهنه‌بندي تراکم ساختماني شهرها
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق روستاي مشاء به محدوده شهر دماوند و نقشه مميزي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد پرند
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نظام مديريت اجرائي و پايش و بهنگام‌سازي آيين‌نامه طراحي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فيروزآباد اصلاح...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر برازجان
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تدقيق محدوده و حريم پروازي فرودگاه مهرآباد در نقشه‌هاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تدقيق حريم گسل‌هاي متداخل با کلانشهر تهران و تعيين پارامترهاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲