آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه نحوه تخصيص اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توليدکنندگان مواد و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون زکات
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه داخلي هيئت دولت
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ب ـ ۱) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۴۰۲