آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت۵۹۲۶۷هـ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
الحاق به تصويب نامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت۵۹۷۸۷هـ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا فخاري به عنوان استاندار تهران
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان اصغر نادري، حميدرضا عدل و سعيد محمدزاده به‌عنوان اعضاي شوراي عالي فني
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان سيد اکبر موسوي داور و سيدمهدي رمضاني به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيئت...
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي يبن دولت جمهوري اسلامي ايران...
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي احسان خاندوزي با آقاي مجيد دوستعلي به عنوان عضو شوراي عالي کار
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص نسخ صريح مصوبات هيأت وزيران از تاريخ ۱/۱/۱۳۰۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۱۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تنفيذ آيين¬نامه اجرايي بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به...
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي جديد شوراي عالي بورس
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص صرفه‌جويي در مصرف برق مشترکان مصارف چاه‌هاي کشاورزي تا پايان سال ۱۴۰۱
۱۶/۰۸/۱۴۰۱