آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مديريت مصارف گاز طبيعي در بخش‌هاي مختلف مصرف، در بازه زماني اول آذر ماه تا انتهاي...
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدطيب صحرايي به عنوان استاندار کرمانشاه
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و ششم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۴/۱۰/۱۴۰۱
مصوبات هفتادمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
طرح ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين المللي
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ سيصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ريال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بيمه حوادث طبيعي...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) توسط سرمايه‌گذاران خارجي و مسافر به کشور
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
مصوبات سومين و چهارمين جلسه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت (مورخه ۱۰/۷/۱۴۰۱)
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
مصوبات شصت و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبات شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبات شصت و نهمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۶/۰۹/۱۴۰۱