آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت جبران خسارت ناشي از بارش برف و يخبندان...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مشارکت مدني در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه‌اي شهيد باهنر...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کارگروه موقت بررسي وقايع و اعتراضات اخير در کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت۶۰۴۹۵هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره/ هيئت عامل شرکت هاي دولتي، بانک ها و...
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا فرزين به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي‌اکبر حسيني محراب به عنوان استاندار خوزستان
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۲۸۵) تختخوابي شهداي لنجان به شماره طبقه‌بندي...
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد کرمي به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح توسعه نيروگاه¬هاي بادي به سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري...
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
احکام اجرايي برش يکساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت
۱۳/۱۰/۱۴۰۱