آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندي معلمان
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي بيمه ايران
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست
۰۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان
۰۴/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي کرمانشاه
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقي
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي يزد
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي قم
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي کهگيلويه و بويراحمد
۲۰/۰۹/۱۳۹۳