آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي حمايت بيمه¬اي از مادران غيرشاغل (خانه¬دار) داراي سه فرزند و بيشتر ساکن مناطق روستايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از نخبگان غير ايراني
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
الحاق عبارت به بند (۹) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه ايمني سامانه اتصال زمين
۰۲/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي حمايت از کسب¬وکارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم¬گري حوزه بيمه¬هاي تجاري
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱