آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان شهريار
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين حق العمل خدمات جايگاه‌هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در سال...
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص ارائه مجوزهاي مربوط به کسب و کارهاي مصوب هيئت مقررات‌زدايي...
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل و حق‌السهم...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطي سيار، ثابت و ارتباطات ماهواره‌اي
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قيمت...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص استفاده مرکز آمار ايران از اطلاعات (ريزداده‏هاي) موجود در پايگاه اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تمديد آيين¬نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه¬ها، تکايا، مدارس...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصميم جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبات شصتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص افزايش حداقل مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۴۰۱
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱