آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۴/۴۸۳۲۹ـ ۱۸/۴/۱۳۹۸ معاون حمل و نقل سازمان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ کارگروه آرد و نان شهرستان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) قسمت «شرايط اختصاصي داوطلبان» مندرج در...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷/۶۰ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰/۶۰...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۱ و ۱۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۵۰/۲۲۴۱۵/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۹...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶/هـ/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شهرداري کرج...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/ش ـ ۵/۲/۱۴۰۰ مديرکل دفتر حسابرسي...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم‌شهر...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷/۱۰۱/د ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ درخصوص...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار...
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ شهرداري کاشان مبني بر تعيين...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکيک عرصه که در سالهاي ۱۳۸۳ و...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۲/۲/۱۴۰۰ سازمان...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱