آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۷ شوراي اسلامي...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره۱۴۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه‌هاي شماره ۱۰۰/۳۱/۳۶۳۶۲/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵،...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ـ۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۲۳ و ۲۸ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۱۴ آيين‌نامه آموزشي دوره...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم کميسيون...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ۹۹ از تعرفه عوارض محلي مصوب...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸/۰۰/۵۴۰۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱