آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۶۳۷۷۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۱) ذيل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آيين نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۶۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۵۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذيره نويسي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط سني استخدام رسمي آزمايشي وزارت آموزش و پرورش...
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۰۱۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ه) و تبصره‌هاي آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض...
۰۹/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۳۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستور يازدهم صورتجلسه پنجمين نشست از دوره دوم...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۶۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۸...
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۰۲۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرايي قانون بودجه...
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۶۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ مدير...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضايي...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۴۳۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۶۴۱/۲۲ مورخ ۷/۵/ ۱۳۹۶ مشاور...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۶۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۴۳۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «شرط «تعهد مبني بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافيايي...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۴۵۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پيمان مندرج...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۴۲۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳/۹۹/۳۷۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ معاون...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲