آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اولويت‌بندي خانواده شهدا و جانبازان مشمول بند (ي) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست‍هاي...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه تعرفه بهاي گاز طبيعي و برق برخي از مشترکان شهرستان تربت جام در دي ماه سال ۱۴۰۱
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
فهرست و اولويت واگذاري کالاهاي قاچاق با مصرف خاص که قابليت فروش و استفاده عمومي ندارند
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰هـ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخفيفات گاز بهاي مصارف خانگي شرکت ملي گاز ايران براي دوره زماني ۱۶/۹/۱۴۰۱ تا پايان...
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست سيگار و تنباکوي توليد داخل با نشان بين‌المللي
۰۲/۱۲/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار گوشت...
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار تخم...
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص طبقه‌بندي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست¬هاي کلي اصل...
۱۷/۱۱/۱۴۰۱