آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص ابلاغ اعتبار منابع در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي جهت اجراي طرحها
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
طرح ملي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي‌هاي نفتي و مواد خطرناک و سمي در دريا و رودخانه هاي قابل...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي صندوق توسعه ملي
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي طاد دهستان سهر و فيروزان بخش پيربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين بخش امامزاده بادرود (در شهرستان نطنز) به مدت دوماه از اول تير ماه تا پايان...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات سلول درماني
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق امتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهيم...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص محل هزينه ارايه خدمات عمومي اجباري (USO) در ناحيه خدمات تعيين‌شده توسط دارنده پروانه...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واريز مبلغ تضمين‌شده تسهيم درآمد سال مالي ۱۴۰۰ توسط شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل به...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌هاي پايه براي خدمات نازايي و ناباروري
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح جزء(۲) بند (ت) تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت۵۷۹۴۴هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه ضريب ريالي براي پزشکان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي جهت خدمات ارايه...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص سهم خودپرداخت (فرانشيز) پرداختي بيماران بستري در قالب نظام ارجاع براي بيمه‌شدگان کميته...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي واکسن‌هاي پنوموکوک پلي والان
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات پرستاري در منزل براي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰