آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه مالي موضوع ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص موافقت نامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري في‌ما‌بين کشورهاي عضو سازمان همکاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ريال به بنياد مسکن انقلاب اسلامي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ريال جهت اجرا و تکميل طرح هاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص لازم‌الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان يزد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي که عدم ورود کالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت هرگونه فعاليت در خصوص تعديل وضع آب و هوا و بارورسازي ابرها توسط اشخاص حقيقي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشکده بيمه وابسته به بيمه مرکزي جمهوري...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب۱۳۹۲ـ و بند (ب) ماده (۵۲۹)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي شهرضا
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تسويه و تهاتر بدهي شرکت¬هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو (شرکت مادرتخصصي توليد نيروي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰) ريال تسهيلات بانکي ارزان¬قيمت...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه انجام اقدامات پيشگيرانه در برابر مخاطرات طبيعي و کاهش خطرپذيري ناشي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱