آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص صادرات دام زنده غيرمولد...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مطالبات و هزينه‌هاي...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياستي حمايت از زعفران
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياستي حمايت از کشاورزي...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدرضا مرتضوي به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا هاشمي به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدحامد عاملي به عنوان استاندار اردبيل
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد محمدي‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدعلي احمدزاده به عنوان استاندار کهگيلويه و بويراحمد
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۴۰۰