آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان سخنگوي اقتصادي...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ترخيص کالاهايي که طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي بهادري جهرمي به عنوان سخنگوي هيأت دولت و رييس شوراي اطلاع¬رساني دولت
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي حسين رعيتي فرد به عنوان نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
فهرست شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع بند (د) تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۷ـ ۵۸۷۵۳هـ تاريخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجيد دوستعلي به عنوان عضو شوراي عالي کار
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد محمدي‌بخش براي مدت سه سال به عنوان رييس سازمان هواپيمايي کشوري
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي جزءهاي (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز)...
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت خريد حمايتي دام...
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل بند ۶ ماده ۵ آئين‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش...
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
الزامات سامانه‌هاي الکترونيکي آموزش و پرورش و شبکه آموزشي دانش‌آموز (شاد)
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص حمايت از کشاورزان حاصلخيزي،...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدميعاد صالحي به عنوان رييس هيأت‌مديره و مدير عامل شرکت راه¬آهن جمهوري...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي داود منظور به عنوان رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
۰۱/۰۸/۱۴۰۰