آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص نحوه تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو از دولت
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت بابت مابه‌التفاوت قيمت تکليفي و قيمت...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي‌ دولتي مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو از دولت بابت مابه‌التفاوت...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برنامه تأمين منابع براي رفع تنش آبي استان¬هاي تهران، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص الحاق روستاي جهان‌آباد دهستان همت‌آباد بخش مرکزي شهرستان بروجرد استان لرستان به...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه تسويه مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت بابت مابه التفاوت قيمت¬هاي تکليفي...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شرکت¬هاي دولتي مديريت شبکه برق ايران، برق منطقه¬اي...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات وزارت نيرو (شرکت توانير) از دولت بابت مابه‌التفاوت قيمت تکليفي و قيمت...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير روستاي گالش محله دهستان چهل شهيد بخش دالخاني شهرستان رامسر استان مازندران به...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اجلاس بين‌المللي مجمع گفتگوي تهران در سال ۱۴۰۱
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان کهگيلويه استان کهگيلويه و بويراحمد
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان اصفهان
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان سيستان و بلوچستان
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱