آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص ثبت و دريافت شناسه يکتاي مجوز بر ‌روي درگاه ملي مجوزهاي کشور
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص انحلال شرکت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات سازمان امور دانشجويان
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۰) آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين راه مجاز گمرکي در نقطه شمتيغ ايران و شمتيغ افغانستان به‌عنوان مرز مجاز ريلي...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده( ۲) آيين‌نامه جزءهاي (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص اعطاي تسهيلات به مبلغ ده‌هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال براي خريد تضميني،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تأمين برق (انرژي الکتريکي) کليه مشترکين صنعتي برق
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره يک جلسه شانزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص واريز بيست و هشت و يک دهم درصد (۱/۲۸%) درآمد ساليانه دارنده پروانه فعاليت انتقال داده...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
فهرست نهايي کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت به جهت منع تبليغات در سال ۱۳۹۹
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه کميته دائمي پدافند غيرعامل کشور در خصوص نظام آمادگي و رزمايش دستگاه‌هاي اجرايي در برابر تهديدات
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول کميسيون مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با...
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۶/۰۷/۱۳۹۹