آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص افزايش کليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازکارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اعتبار هزينه بازسازي بخش‌هاي خسارت ديده اماکن مسکوني شهري و روستايي ناشي از زلزله...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مسکوني کلاته ‌بز دهستان جيرانسو بخش مرکزي شهرستان مانه و سملقان استان...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به امر...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري (۳۸۲/۹۰۴۲) مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري پلاک ثبتي (۲۰۳۵)...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۲۵) فرعي از (۳۵۳۶) اصلي، واقع در بخش (۱۱) تهران...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان کرمان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان گاليکش استان گلستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان بويراحمد استان کهگيلويه و بويراحمد
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در تقسيمات کشوري در بخش کريان شهرستان ميناب استان هرمزگان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش تياب شهرستان ميناب استان هرمزگان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان چرداول استان ايلام
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش کهريزک شهرستان ري استان تهران
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهلم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي در خصوص تعيين قيمت تضميني شير خام به...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲