آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان گرمي استان اردبيل
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان پرديس استان تهران
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان شوش استان خوزستان
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان ايلام استان ايلام
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص مبلغ حق امتياز صدور پروانه فعاليت کارور (اپراتور) ماهواره‌اي مخابراتي در سال ۱۳۹۹
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه سند ملي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند راهبردي ايرانيان مقيم خارج از کشور
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه سند جامع گردشگري
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي فرهنگ دفاع و مقاومت ايثار و جهاد و شهادت
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي زيني‌وند به عنوان استاندار کرمان
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه¬هاي اجرايي براي کاهش آلودگي¬هاي محيط¬زيستي ناشي از صنايع مستقر در منطقه...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
مصوبات جلسه ۲/۷/۱۳۹۹ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص فراخوان عمومي، سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ريسندگي جديد و بافندگي در مناطق کمترتوسعه¬يافته...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹