آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تخصيص مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰)...
۲۱/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تخصيص مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰)...
۲۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش واردات دو هزار (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ فعاليت دفاتر کاريابي غيردولتي داخلي، خارجي و نرخ خدمات مرتبط با معرفي مشاغل آزادکاري...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست کالاهاي سهميه¬اي موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۸ ـ۷،...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخي از مفاد...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري اصول حاکم...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اعطاي مبلغ سيصد هزار ميليارد...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مدت اعتبار پروانه...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست کالاهاي اساسي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت يارانه به کيوي‌کاران...
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
حذف رديف (۱۱۱۷) فهرست پيوست شماره (۱) موضوع بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲