آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده...
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع‌رساني دولت
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تنفيذ آن...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين¬نامه مديريت، بهره¬برداري، احداث و توسعه فرودگاه¬هاي غيرنظامي
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
حذف تبصره (۳) ماده (۴) اصلاحي آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون جهش توليد دانش بنيان
۲۶/۰۸/۱۴۰۱