آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
تصویب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندی معلمان
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست
۰۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
۰۴/۱۰/۱۳۹۳