آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح در انتهاي بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، سهند، کرمان، خليج‌فارس،...
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۱۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل کشور
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴