آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش برق
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تکليف کالاهاي موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف)...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه تـسهيلات صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
۲۹/۰۴/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
الحاق تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و امحاء کالاهاي موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع¬رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب و کار
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲