آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق سکونتگاه غيررسمي ناظرآباد به محدوده طرح جامع شهر...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهرک مسکوني دولتي کرفون
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهرک مسکوني دولتي گلوگاه
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر نيشابور ـ تأمين زمين نهضت...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بيرجند
۱۱/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
۱۱/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کرج
۱۱/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي چهار شهرک مسکوني دولتي در مازندران
۱۱/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ايستگاه راه‌آهن قزوين
۲۰/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بندرعباس
۲۰/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ساري
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند پهنه‌بندي حريم شهر کرج
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خوي پيرامون اراضي...
۱۴/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر شيراز الحاق اراضي اکبرآباد...
۱۴/۰۹/۱۴۰۲