آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح آئين‌نامه اجرايي بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) الحاقي جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (ن) الحاقي به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقي به ماده (۴۲) آيين‌نامه مديريت و ساماندهي وسايل...
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه کاربردي شدن کارت شناسايي ملي
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲۷) آيين‌نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
۱۳/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴۵) اصلاحي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۳ کل کشور
۰۸/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي...
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون معادن
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ـ مصوب...
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
الحاق وزير اطلاعات به ترکيب کميسيون لوايح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيئت دولت
۳۱/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت
۰۵/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۰) ضوابط تعيين تکليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالکانه اراضي باير و موات اصلاحات اراضي
۱۵/۰۵/۱۳۹۲