آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستري نسبت به انجام مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستري نسبت به انجام مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستري نسبت به انجام مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث اردوگاه دانش‌آموزي امام حسين (ع) در شهرستان خنج استان فارس توسط وزارت آموزش...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک هزينه پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه و شبانه‌روزي)
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف بين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آقاي محمد رحيمي طاري به امر...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واريز مبالغ يارانه کمک معيشتي مشمولين طرح کالابرگ الکترونيکي به حساب مجري طرح (فارا)...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به فروش دو قطعه زمين متعلق به سفارت جمهوري اسلامي ايران...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير اعضاي هيئت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش و ارس
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرهاي تهران، کرج، اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهاي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص فهرست محصولات کشاورزي و غذايي
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ارسلان مالکي به عنوان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات تعرفه‌اي (۳۵۴) رديف تعرفه شامل کاهش و افزايش سود بازرگاني، تفکيک، ايجاد،...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲