آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره(۲) تصويب¬نامه شماره۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هيأت...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص معافيت مرکز ملي‌يون درماني ايران از پرداخت تعرفه‌ موضوع رديف‌هاي (۵۸) تا (۶۰) جدول...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاهاي اشکالي محمدحاجي، اشکالي عوض‌ حسين، اشکالي سيدي و زائر حسين دهستان‏...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان مرند استان آذربايجان شرقي
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص انتزاع روستاي تيله‏نو در شهرستان گلوگاه استان مازندران از دهستان توسکا چشمه بخش مرکزي...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان پل‏دختر استان لرستان
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي سعيدآباد مرکز دهستان سعيدآباد بخش جاجرود شهرستان پرديس استان تهران،...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان بربرود شرقي بخش بربرود شرقي به روستاي دوزان و مرکز دهستان‏ بربرود...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوباج و درباج دهستان علي¬آباد زيباکنار بخش لشت ‌نشاء شهرستان رشت استان...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي پيربازار مرکز دهستان پيربازار بخش مرکزي شهرستان رشت استان گيلان به...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستان اليگودرز استان لرستان
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي کدهاي خدمات گفتار درماني با حفظ مجموع ارزش نسبي
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري باقي‌مانده سهام متعلق به دولت به بانکهاي ملت، صادرات و تجارت مطابق جدول مندرج...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خودپرداخت (فرانشيز) معاينه (ويزيت) سرپايي مراجعه¬کنندگان در طرح پزشک خانواده،...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹