آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائي بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ
۰۱/۱۱/۱۳۹۳
افزايش رقم مندرج در ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴)...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن براي اسکان موقت
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۹/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آيين‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه...
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
۲۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح جدول‌هاي شماره (۱) و (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۰۸/۰۸/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲) دستورالعمل اجرايي ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور...
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۷/۱۳۹۳