آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
فهرست کالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت در سال۱۴۰۲
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص الگوي مصرف ماهانه برق خانگي متناسب با شرايط اقليمي کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد سه دستگاه خودرو سواري توليد داخل توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد ريال تسهيلات به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي جهت تهيه و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد يک دستگاه خودرو توليد داخل توسط وزارت جهاد کشاورزي براي اداره کل دامپزشکي استان...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد دو دستگاه خودروي سواري توسط وزارت جهاد کشاورزي براي سازمان جهاد کشاورزي استان...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد تعدادي خودرو توليد داخل توسط وزارت جهاد کشاورزي براي اداره کل دامپزشکي استان‌هاي...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ستاد ملي سياستگذاري رويداد اردبيل
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين برخي از نقاط مسکوني در استان خراسان رضوي، به عنوان روستا
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي خراسان شمالي و گلستان
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي هرمزگان و کردستان
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان اليگودرز استان لرستان
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي لرستان و قزوين
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي خواجه جمالي دهستان آباده طشک بخش مرکزي شهرستان بختگان استان فارس، به...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ادغام دو نقطه مسکوني قلعه بين و کبودمهر دهستان کوهستاني طالش بخش مرکزي شهرستان طوالش...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲