آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت¬هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت¬هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
آييننامه ايجاد، ساماندهي و نظارت بر سالنهاي نمايش فيلم
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب نامه در خصوص لحاظ اعتبار رديف ( ۴۲۶۰۰۰ ) در بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/ سازمانهاي مناطق آزاد تجاري...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب نامه در خصوص واردات کالاهاي اساسي، ضروري و ميوه شامل برنج، چاي، دانه هاي روغني، نهادههاي دامي،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار ميليارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ريال منابع حاصل از فروش سهام و...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي محمد نوذري به عنوان استاندار ايلام
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب نامه در خصوص تعيين آقايان دلاور نجفي و مهرداد بائوج لاهوتي به ترتيب به عنوان نمايندگان وزارت صنعت،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص خريد دانه‌هاي روغني توسط شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي براي سال ۱۴۰۰
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص صادرات شير خشک شتر
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه تشکيل کميسيون توسعه فرهنگ قرآني بين‌المللي
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت بازرگاني دولتي ايران به عنوان مباشر خريد تضميني گندم براي سال زراعي ۱۴۰۰ـ...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران بعنوان مباشر خريد تضميني دانه‌هاي روغني...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹