آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح بند (۶) مندرجات ذيل يادداشت فصل (۸۵) جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل‌هاي الحاقي
۱۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
۱۲/۰۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
۱۳/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۳۱/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۹/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايل...
۳۰/۰۳/۱۳۹۴