آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۴۱۴۶۶) مترمربع از پلاک ثبتي (۸۴۳) فرعي از (۳۴) اصلي واقع در بخش...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث بيمارستان (۶۴) تختخوابي در شهرستان فنوج، استان سيستان و بلوچستان
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه، اجتناب از اخذ...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه چهارچوب در زمينه حمل و نقل ريلي بين...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص فروش يک باب ساختمان متعلق به سفارت جمهوري اسلامي ايران، موسوم به ملک اعظميه، واقع...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از سالن کوثر مجموعه ورزشي کوثر شهرستان ياسوج به هيئت کبدي استان...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعطيلي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
مصاديق ماده (۵۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از چهار هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۱۶۴۵۷) فرعي از (۲۲۷۱۰)...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه درخصوص واگذاري بهره‌برداري از يکصدوسي و هشت هزار (۱۳۸۰۰۰) مترمربع واقع در بخش يک ناحيه اربعه...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه بهره¬برداري از منافع يک هکتار از اراضي ملي قابل واگذاري (واگذاري منافع)‌ واقع در بخش (۱۶)...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از (۹۰) هکتار از پلاک ثبتي (۹۵) فرعي از (۱۳۱) اصلي، واقع در بخش...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تنفيذ اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۱ در تصويب¬نامه شماره ۲۴۲۷۹۱/ت۶۱۱۰۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري ساختمان وزراء واقع در خيابان خالداسلامبولي به نهاد رياست جمهوري
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
فهرست کالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت در سال۱۴۰۲
۱۷/۰۵/۱۴۰۲