آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
طرح نوسازي و بازسازي صنايع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي خدمات بستري در بخش فوريت‌هاي پزشکي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه هاي مجاز براي ورود و خروج کالا و مسافر
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي موادمخدر...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح جزءهاي (الف) و (ب)...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند به مدت سه سال
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاههاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص وام بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد ـ ۱۹ و تأمين مالي اقلام و تجهيزات...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اجراي کمربندي ماهشهر
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت گوشت مرغ منجمد آماده...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري واتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهمن اميري¬مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه
۲۵/۱۰/۱۴۰۰