آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه چهل و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۰/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۷ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص سقف تعرفه ارايه خدمت...
۱۰/۰۷/۱۴۰۲
مصوبات بيست و نهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه جايزه زنده ياد دکتر کاظمي آشتياني
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت مرکزي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارت...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق ۲ ماده جديد به مصوبه ضوابط و مقررات تأسيس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي ـ امنيتي
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت دو نفر صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه تغيير تاريخ مناسبت روز وقف در تقويم رسمي کشور از ۲۷ صفر به ۱۶ ربيع‌الاول
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تأمين مابه‌التفاوت نرخ...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد بند ۶ مصوبه شماره...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف پروانه...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تصميم‌گيري در خصوص...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲