آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن
۰۹/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي...
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۲) الحاقي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني دو کالاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۰) آيين نامه اماکن عمومي موضوع تصويب¬نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۲۲/۰۳/۱۳۹۵